toggle menu

Karlskoga Motorsportvecka jobbar tillsammans med Karlskoga kommun, Länsstyrelsen och Polisen för att följa alla ramar och regler för att arrangemanget ska vara säkert och arbeta aktivt med miljön under Motorsportveckan.

————–———————————————————————————————————–

Miljö – Q&A på de områden som vi arbetar medvetet för miljö

Motorarrangemang – är det verkligen ett bra arrangemang ur miljösynpunkt? 

Att prata miljö och motorsport kan verka motsägelsefullt. Men det gör vi med gott samvete. Det kan uppfattas som att motorsport och motorarrangemang går stick i stäv med miljöfrågorna, i de flesta fall är det inte så. Motorsporten arbetar aktivt med miljöfrågor inom många olika områden, just för att ta en ledande roll för att effektivt arbeta fram tillexempel miljövänliga bränslen.

Motorsporten följer de krav och regler som finns och arbetar även för att bli ännu bättre.

All idrott är en belastning på miljön och i vårt fall är det vår målsättning att minska den belastningen så mycket som möjligt. Den främsta påverkan under Motorsportveckan är avgasutsläpp och buller, vilket är en tillfällig störning under några få dagar.

Den faktiska påverkan av miljön som tävlingsfordonen ger upphov till, under dessa fem dagar, är försumbar, men den stora publiktillströmningen kan ha viss betydelse beroende på hur publiken transporterar sig till arenorna. För att minimera avtrycket i miljön har Motorsportveckan genom åren arbetat med olika åtgärder som kostnadsfria kollektiva transporter och bevakade cykelparkeringar.

Hur jobbar Karlskoga Motorsportveckan miljövänligt för arrangemanget?

 • Vi vill profilera oss som en arrangör som sätter miljön i fokus vid alla arenor och även i hela Karlskoga
 • Karlskoga Motorsportvecka har fokus på miljön genom att ha en nära dialog med medarrangörer vid arenorna. Alla evenemang genomförs med utgångspunkt från Svenska Bilsportförbundets Miljöpolicy och eventuella risker har identifierats för att vara förberedd om en olycka skulle inträffa
 • Stickprovskontroller genomförs på alla arenor, även i depåer, för att säkerställa att alla deltagare följer regler och överenskommelser
 • Miljötänket finns även med vid val av personalens kläder
 • En ny satsning är Digital marknadsföring, för att minska användandet av papper. I år fortsätter vi med vår app för mobiler där programmet finns,  som ersätter kartan.

Har ni regler och tillstånd?

Inför Motorsportveckan har vi fört en nära dialog med Länsstyrelsen, Karlskoga kommun och Polisen. Nödvändiga tillstånd har ansökts och beviljats för samtliga arenor.

Blir det inte spill av olja och bränsle i naturen?

Motorsportens vision och regler kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett långsiktigt hållbart samhälle. För att minimera riskerna för utsläpp ställs nedanstående krav på alla deltagare och deras team, vid tävling och även under Motorsportveckan.

 • Undvika spill vid serviceplatser och depåer. I alla depåer, där fordon finns, ska det ligga en heltäckande presenning och ovanpå den, en absorberande matta som suger upp eventuellt spill
 • Farligt avfall så som olja, bränsle eller annan förorenande vätska, ska tas om hand av teamet på ett miljöriktigt sätt
 • Uppsamlingskärl finnas tillgängligt
 • Absortionsmaterial samt sopsäckar ska tillhandahållas av teamet
 • Förbrukningen av papper ska hållas nere

Blir det inte oljespill och bensinsläpp i vattnet vid Vattenskoter/Jetski-aktiviteter

Vattenskoter och jetski ingår i Svenska Racerbåtsförbundet. Även här följs den miljöpolicy som tävlingsreglementet föreskriver. Samma krav på att ta hänsyn till miljön och varje tävlande måste använda oljespillsmattor i depån och arrangören tillhandahåller miljöstation.

De flesta jetskis och vattenskotrar har en speciellt framtagen miljömotor. Motorer som används för tävlingsbruk är för det mesta optimerade för högsta prestanda. Det innebär också att de har en mycket låg och optimal bensinförbrukning i förhållande till andra fritidsbåtar. Eftersom tävling/uppvisning vanligtvis pågår under en begränsad tid, så blir också den totala bensinförbrukningen relativt liten.

Miljöbensin används idag av många tävlingsförare. Inte nog med att bensinen är bättre för miljön, den ger också en bättre effekt av motorn. Utsläppen minimeras och uppfyller de strängaste kraven på utsläpp.

Inom Racerbåtssporten har man sedan flera år tillbaka infört en bullergräns för alla tävlingsbåtar. Det innebär i praktiken att tävlingsbåtar genererar ofta lika eller mindre buller än många fritidsbåtar. Många upplever buller som störande om man exponeras kontinuerligt. Därför så följer oftast tävlingsförare en ”oskriven regel” att inte utsätta sin omgivning för onödigt buller.

Hur störs fågellivet på sjön under vattenaktiviteterna och tävlingarna?

Begränsad påverkan eftersom känsliga fågelarter inte häckar under den aktuella perioden.

Jetski-aktiviteterna har en positiv effekt på vattenkvalitén för vissa fiskarter, på grund av att bottensedimentet rörs om på ett sätt som är gynnsamt för plankton och andra mikroorganismer.

Många besökare till Motorsportveckan bidrar till fler bilar i Karlskoga, hur arbetar ni med det?

Karlskoga Motorsportvecka arbetar för att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt. Exempel:

 • Arbetar med att det ska finnas tydlig info vart parkeringar finns för att besökare ska slippa åka runt och leta
 • Arbetar för att hitta lösningar med busstransporter, alt shuttle-bus mellan arenorna. Mer info kommer om detta.
 • Alla som har möjlighet uppmanas att ta cykeln till arenorna. Tidigare har vi vid arenan Näset, haft bevakad cykelparkering. Osäkert om detta kommer att erbjudas i år igen men i såna fall återkommer vi om detta.
 • Placerar, tillsammans med Karlskoga Energi och Miljö, ut papperskorgar och sopkärl för att uppmana alla besökare slänga sitt skräp där i

Säkerhet – Q&A på de områden som vi arbetar medvetet för säkerhet

Vem är ansvarig för säkerheten för Karlskoga Motorsportvecka?

Varje arrangör är ansvarig för säkerheten inom sitt område. Mats johansson samordnar, har kontakt med ”blåljusorganisationerna” det vill säga polis, räddningstjänst och ambulans.

Centrumleden & Karlskoga Top 20 – hur säkert är den aktiviteten?

Området är tydligt avgränsat. Ingen publik tillåts vara i ytterkurvan (efter järnvägsspåret). All publik ska finnas på säkert avstånd bakom fasta hinder. Det finns funktionärer längs hela sträckan som ser till att ingen går utanför avspärrningarna och personalen som jobbar har radiosamband med start och mål

Hur är Räddningstjänsten, Polis, Sjukvård inkopplade?

Polis, sjukvård och räddningstjänst har information om varje arena och de aktivitetar som pågår. Det är alltid med i planeringen på ett tidigt stadium för att förbereda en eventuell insats med i förväg uppgjorda brytpunkter (ledningsplatser) mm. De är även med och lämnar synpunkter på tillfartsvägar, trafikflöden och parkeringar för att kunna komma fram med utryckningsfordon om olyckan skulle vara framme. Vi ber att alla besökare respekterar tillfälliga parkeringsförbud.

Grön-fot

 


Här presenteras våra partners
Vill du också bli en partner?

Huvudpartner

Karlskoga Kommun

Mediapartners

NWT

Grafisk partner

Karlskoga Webbyrå

Guldpartners

Silverpartners

Alfred Nobels Björkborn logoKarlskoga Näringsliv & Turism AB logoVisit Karlskoga Degerfors logoHebab logo

Bronspartners

Övriga partners

Karlskoga Motorsportvecka © 2019